Illumio – تامین امنیت زنجیره تامین در برابر حملات سایبری

او می‌افزاید، “حقیقت این است که بازیگران تهدید متوجه شده‌اند که می‌توانند با به خطر انداختن یک محصول واحد، کارایی و سودآوری را افزایش دهند، زیرا می‌دانند که این محصول بر شرکت‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، تاثیر خواهد گذاشت.” تروور دیرینگ ادامه می‌دهد، و علاوه بر این، حملات سایبری که تدارکات یا تولید را مختل می‌کند…


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/illumio-securing-supply-chain-cyber-attacks-co-1543574927-ga-co-1616048003-ga.1652081323.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds