نگاهی به انطباق و الزامات NDAA

قانون مجوز دفاع ملی جان اس. مک کین (NDAA) 2019 یک قانون فدرال ایالات متحده است که بودجه، هزینه ها و سیاست های وزارت دفاع ایالات متحده (DoD) را مشخص می کند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/blogs/30-video-security-and-government-compliance-blog/post/99215-a-brass-tacks-look-at-ndaa-compliance-and-requirements