نظارت تصویری اینترنت اشیا: امنیت را ساده می کند، از ضرر جلوگیری می کند و محیط های امن تر ایجاد می کندمنبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/iot-video-surveillance-simplify-security-prevent-co-1658837627-ga.1664445812.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds