منطقه مدرسه ای فلوریدا سیستم تشخیص اسلحه بصری مبتنی بر هوش مصنوعی را گسترش می دهد

یک منطقه مدرسه ای فلوریدا در حال گسترش استفاده از یک پلت فرم تشخیص اسلحه مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان راهی برای محافظت فعالانه از دانش آموزان و اساتید خود در برابر خشونت های مرتبط با اسلحه است.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99270-florida-school-district-expands-ai-based-visual-gun-detection-system