در آغوش گرفتن چکمه ها و کت و شلوارها: تیم های امنیتی در سال 2023 اقدامات بیشتری را انجام می دهندمنبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/embracing-boots-suits-security-teams-2023-co-1607083835-ga.1679484270.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds