“داده های شما، انتخاب شما”: چرا مدیریت هویت یک استراتژی امنیت سایبری حیاتی استمنبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/data-choice-identity-management-vital-cybersecurity-co-12158-ga-co-13997-ga-co-1517509396-ga-co-1603281166-ga-co-1650957987-ga-co-1650958250-ga-co-1650958508-ga.1650961140.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds