حفاظت از زیرساخت های حیاتی با رادارسازمان‌های خدماتی، مانند سایر سایت‌های زیرساختی حیاتی، با چالش‌های همیشگی برای حفاظت از امکانات، افراد و دارایی‌ها مواجه هستند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99402-protecting-critical-infrastructure-with-radar