جلوگیری از خرابی دستگاه: ساختن پایه ای برای موفقیت

اکنون بیش از هر زمان دیگری، سیستم های امنیتی قابل اعتماد نیاز به نگهداری پیشگیرانه دستگاه و مدیریت چرخه عمر دارند تا از پوشش ویدئویی مداوم اطمینان حاصل شود.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99265-preventing-device-failure-building-a-foundation-for-success