تغییرات در قانون حفظ حریم خصوصی داده ها چه معنایی برای شرکت های امنیتی و نظارتی دارد؟منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/data-privacy-legislation-security-surveillance-companies-co-420-ga-co-1643361442-ga.1656414732.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds