بهترین روش ها برای پیاده سازی یک سیستم دوربین امنیتی جدید

عواقب چند دوربین غیرعملکردی می تواند به معنای خرابی راه حل امنیتی باشد و منجر به پیامدهای نامطلوب مانند مجرمان دستگیر نشده یا از دست دادن اموال شود.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99490-best-practices-for-implementing-a-new-security-camera-system