اینترکام را در یک رویکرد چند لایه به امنیت مدرسه بگنجانید

تیراندازی در مدارس همچنان این پیام را تقویت می کند که باید تدابیر امنیتی سختگیرانه ای اتخاذ شود تا افراد در محیط های آموزشی ایمن شوند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99473-incorporate-intercoms-into-a-multi-layered-approach-to-school-security