ایمنی محل کار در صنعت امنیت – مواردی که باید در نظر داشته باشیدهم برای کارفرمایان و هم برای کارمندان، یک محل کار ایمن بسیار مهم است. اما در مورد امنیت کسانی که ما را ایمن نگه می دارند چه می شود؟ ایمنی کارگران صنعت امنیت فیزیکی و پرسنل آن نه تنها دارایی های با ارزش بلکه ضروری در محیط های کار هستند. بیشتر بخش‌های خصوصی و دولتی برای ایمن نگه داشتن جوامع و ذینفعان مربوطه به آن متکی هستند. از این رو، اطمینان از ایمنی کارگران امنیت فیزیکی بسیار مهم است. صنعت امنیت، صرف نظر از اندازه، باید ایمنی در محل کار را نیز در اولویت قرار دهد و همچنین پروتکل های ایمنی را برای کارگران خود حفظ کند. این مسئولیت و تعهد کارفرما است که رویه‌های ایمنی مؤثر را برای حفظ ایمنی کارگران و ایمنی تجهیزات صنعتی در نظر بگیرد. اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی شرایط کار ناایمن، خطرات محیطی، و خشونت در محل کار بر مشاغل عادی تأثیر می گذارد. این امر الزام به اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی را توجیه می کند. آنها برای …


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/workplace-safety-security-industry-mind.1670304921.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds