ایجاد ارتباط در یک رویکرد امنیتی چند لایه مدرسه

تیراندازی در مدارس همچنان این پیام را تقویت می کند که باید تدابیر امنیتی سختگیرانه ای اتخاذ شود تا افراد در محیط های آموزشی ایمن شوند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99473-building-communication-within-a-multi-layered-school-security-approach