اهمیت روزافزون فناوری های پیشرفته بهبود ویدئو

با تکامل فناوری نظارت، رهبران امنیتی به طیف گسترده ای از دوربین ها برای اجرای قانون، تشخیص حرکت و موارد دیگر تکیه کرده اند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99540-the-growing-importance-of-advanced-video-enhancement-technologies