استفاده از ارتباطات اضطراری برای بهبود ایمنی پارکینگ

رهبران امنیتی باید ایمنی کارمندان و بازدیدکنندگان خود را نه تنها در داخل ساختمان، بلکه در همه جای دارایی شرکت در نظر بگیرند.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99639-using-emergency-communications-to-improve-parking-lot-safety