استراتژی هایی برای توجیه سرمایه گذاری های فناوری امنیتی

فن‌آوری‌های امنیتی جدید می‌توانند فرآیندها را به روش‌هایی ساده‌تر کنند تا هزینه‌های اولیه را توجیه کنند، به‌ویژه در زمان‌های کارکنان محدود.


منبع: https://www.securitymagazine.com/articles/99590-strategies-for-justifying-security-tech-investments