ارتقاء محیط ساخته شده: پروژه مقاوم سازی

"در سراسر بریتانیا، محیط ساخته شده همچنین 40 درصد به انتشار کل کربن این کشور کمک می کند، با 28 میلیون خانه آن، طبق اکثر ارزیابی ها، کمترین کارآمدی انرژی در اروپا را تشکیل می دهند."
"با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان‌های کنونی ما تا 30 سال آینده و پس از آن وجود دارند، چرا باید این همه تمرکز روی…


منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/upgrading-built-environment-retrofit-project-co-1514352833-ga.1668573976.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds