احراز هویت چند عاملی اکنون یک عامل اصلی برای واجد شرایط بودن بیمه سایبری و کاهش حق بیمه است.منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/multifactor-authentication-top-factor-cyber-insurance-co-823-ga.1682595292.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds