آخرین روند در بیومتریک برای کنترل دسترسی (پیشرفت های 2023)منبع: https://www.sourcesecurity.com/insights/latest-trends-biometrics-access-control-2023-co-1666076487-ga.1675261932.html?utm_source=Insights%20-%20Expert%20commentary&utm_medium=Feed&utm_campaign=RSS%20Feeds